شماره حساب های فروشگاه تهران گوشی به شرح زیر

میباشد . لطفا بعد از پرداخت تماس بگیرید.

۰۹۱۲۰۰۳۱۶۱۴     ۰۹۱۲۰۰۳۱۶۱۳

حساب بانک ملت

به نام : محمد ٱنگوتی
شماره کارت : ۴۴۹۵-۴۸۰۹-۳۳۷۷-۶۱۰۴

شماره حساب ملت : ۴۷۷۷۳۱۹۰۸۱